Sada je: 23 srp 2019, 08:45.

Zakoni i pravilnici - obiteljski, posvajanje, udomljavanje

Za sve koji su u postupku posvajanja, udomljenja. Sve o zakonima, centrima za socijalnu skrb, ali i osobne priče kako smo uspjele. Tu smo da damo potporu i snagu za krenuti dalje do cilja - postati roditelj!

Moderator/ica: ančica28


Re: Zakoni i pravilnici - obiteljski, posvojanje, udomljenje

PostPostao/la Arkana10 » 10 lis 2008, 09:58

etiketic 09
Avatar
Arkana10
Sveta krava
 
Postovi: 7838
Pridružen/a: 19 srp 2005, 10:14
Lokacija: Mkd

Re: Zakoni i pravilnici - obiteljski, posvojanje, udomljenje

PostPostao/la Arkana10 » 10 lis 2008, 10:00

Kako nisam uspjela doci do Zakona kao link, evo vam tekst Bosanskog zakona
novi porodicni zakon,

B. U S V O J E NJ E
1. Pojam usvojenja
Član 91.
(1) Usvojenje je poseban oblik porodično-pravne zaštite djece bez roditelja ili bez odgovarajućeg
roditeljskog staranja, kojim se zasniva roditeljski, odnosno srodnički odnos.
(2) Usvojenje se može zasnovati kao nepotpuno i potpuno.
Član 92.
(1) Dijete ima pravo znati da je usvojeno.
(2) Usvojioci su dužni upoznati dijete da je usvojeno najkasnije do njegove sedme godine života,
odnosno odmah nakon zasnivanja usvojenja ako je usvojeno starije dijete.
2. Uvjeti za zasnivanje usvojenja
a) Zajedničke odredbe
Član 93.
(1) Usvojenje se može zasnovati samo ako je u interesu usvojenika.
(2) Ne može se usvojiti srodnik po krvi u pravoj liniji, ni brat, ni sestra.
(3) Staratelj ne može usvojiti svog štićenika dok ga organ starateljstva ne razriješi dužnosti
staratelja.
Član 94.
(1) Ne može se usvojiti dijete prije isteka tri mjeseca od njegovog rođenja.
(2) Ne može se usvojiti dijete maloljetnih roditelja. Izuzetno, ovo se dijete može usvojiti po
isteku jedne godine od njegovog rođenja ako nema izgleda da će se ono podizati u porodici roditelja,
odnosno drugih bližih srodnika.
(3) Dijete čiji su roditelji nepoznati može se usvojiti tek po isteku tri mjeseca od njegovog
napuštanja.
Član 95.
(1) Usvojilac može biti državljanin Bosne i Hercegovine.
(2) Usvojilac može biti i strani državljanin, ako je usvojenje u najboljem interesu djeteta i ako
dijete ne može biti usvojeno u Bosni i Hercegovini.
(3) Usvojenje iz stava 2. ovog člana ne može se zasnovati bez prethodnog odobrenja federalnog
organa nadležnog za poslove socijalne zaštite.

Član 96.
(1) Usvojilac može biti samo osoba koja je u životnoj dobi od 25 do 45 godina i koja je starija od
usvojenika najmanje 18 godina.
(2) Usvojioci koji zajednički usvajaju isto dijete mogu ga usvojiti i ako samo jedan od njih
ispunjava uvjete iz stava 1. ovog člana.
(3) Ako postoje osobno opravdani razlozi, usvojilac može biti i osoba starija od 45 godina, ali
dobna razlika između usvojioca i usvojenika ne smije biti veća od 45 godina.
(4) Ako usvojioci usvajaju sestre i braću ili sestre i braću po majci ili ocu, usvojiti mogu i ako
jedan od njih ispunjava uvjete iz stava 1. ovog člana samo u odnosu na jedno dijete.
Član 97.
(1) Usvojiti ne može osoba:
a) kojoj je dok traje nesposobnost oduzeto roditeljsko staranje,
b) kojoj je ograničena ili oduzeta poslovna sposobnost,
c) koja ne pruža dovoljno jamstva da će pravilno ostvarivati roditeljsko staranje.
(2) Usvojiti ne može ni osoba kod čijeg bračnog partnera postoji jedna od okolnosti iz stava 1.
ovog člana.
Član 98.
(1) Za usvojenje je potreban pristanak oba roditelja ili jedinog roditelja djeteta, ako ovim
Zakonom nije drukčije određeno.
(2) Pristanak roditelja mora biti izričit u odnosu na vrstu usvojenja.
Član 99.
Za usvojenje nije potreban pristanak roditelja usvojenika:
a) kome je oduzeto roditeljsko staranje;
b) koji ne živi sa djetetom, a tri mjeseca je u većoj mjeri zapustio staranje o djetetu;
c) koji je maloljetan, a nije sposoban shvatiti značenje usvojenja;
d) kome je ograničena ili oduzeta poslovna sposobnost;
e) kome je boravište nepoznato najmanje šest mjeseci, a u tom periodu se ne brine za dijete.
Član 100.
(1) Za usvojenje djeteta pod starateljstvom potreban je pristanak staratelja, osim ako pristanak
daje maloljetni roditelj.
(2) Ako je staratelj osoba zaposlena u organu starateljstva, pristanak za usvojenje daje staratelj
za poseban slučaj.
b) Posebni uvjeti za potpuno usvojenje
Član 101.
Potpuno se može usvojiti dijete do 10. godine života.
Član 102.
(1) Potpuno usvojiti dijete mogu bračni partneri zajednički, te maćeha ili očuh djeteta koje se
usvaja.
(2) Vanbračni partneri koji žive najmanje pet godina u vanbračnoj zajednici mogu potpuno
usvojiti dijete.
c) Posebni uvjeti za nepotpuno usvojenje
Član 103.
(1) Nepotpuno se može usvojiti dijete do navršene 18. godine života.
(2) Za usvojenje djeteta starijeg od 10 godina i sposobnog da shvati značenje usvojenja potreban
je njegov pristanak.
Član 104.
(1) Nepotpuno mogu usvojiti dijete bračni partneri zajednički, jedan bračni partner uz pristanak
drugog i maćeha ili očuh djeteta koje se usvaja.
(2) Osoba koja nije u braku i vanbračni partneri koji žive u vanbračnoj zajednici koja traje
najmanje pet godina, mogu nepotpuno usvojiti dijete ako za to postoje naročito opravdani razlozi.
3. Postupak zasnivanja usvojenja
Član 105.
(1) Za vođenje postupka zasnivanja usvojenja nadležan je organ starateljstva mjesta prebivališta,
odnosno boravišta djeteta, ako se njegovo prebivalište ne može utvrditi.
(2) Osoba koja želi usvojiti dijete podnosi zahtjev organu starateljstva.
(3) U postupku zasnivanja usvojenja djeteta isključena je javnost.
Član 106.
(1) Organ starateljstva na osnovu priloženih, odnosno po službenoj dužnosti pribavljenih dokaza
utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za zasnivanje usvojenja djeteta propisani ovim Zakonom.
(2) Organ starateljstva po službenoj dužnosti pribavlja mišljenje o podobnosti osobe koja želi
usvojiti dijete od organa starateljstva njenog prebivališta, kao i od porodičnog savjetovališta i drugih
odgovarajućih organizacija i stručnjaka (socijalni radnik, psiholog, ljekar, pedagog i dr.).
(3) Federalni ministar rada i socijalne politike u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog
Zakona propisat će metode utvrđivanja podobnosti za usvojenje i način izrade mišljenja o podobnosti.
Član 107.
(1) U postupku zasnivanja usvojenja roditelj djeteta, bračni partner osobe koja namjerava
usvojiti dijete i dijete daju svoj pristanak za usvojenje pred organom starateljstva koji vodi postupak ili
organom starateljstva svog prebivališta, odnosno boravišta, ako se prebivalište ne može utvrditi.
(2) Ako je pristanak dat pred organom koji ne vodi postupak zasnivanja usvojenja, ovaj organ
ovjereni zapisnik odmah će dostaviti organu koji vodi postupak.
(3) Dijete svoj pristanak na usvojenje daje bez prisustva roditelja i osoba koje ga žele usvojiti.
Član 108.
(1) Roditelj svoj pristanak na usvojenje može dati i prije pokretanja postupka zasnivanja
usvojenja, ali tek kad dijete navrši tri mjeseca života.
(2) Organ starateljstva upoznat će roditelja sa pravnim posljedicama njegovog pristanka i
usvojenja prije nego on da pristanak na usvojenje.
(3) Pristanak se daje na zapisnik, a ovjereni prijepis zapisnika uručuje se roditelju.
(4) Roditelj može odustati od pristanka na usvojenje u roku od 30 dana od potpisivanja zapisnika
iz stava 3. ovog člana.
17
(5) Roditelj čiji pristanak na usvojenje djeteta nije potreban, kao i roditelj koji je pristao da dijete
usvoje njemu nepoznati usvojioci, nije stranka u postupku.
Član 109.
(1) U postupku zasnivanja usvojenja organ starateljstva upozorit će usvojioce na obavezu iz
stava 2. član 92. ovog Zakona.
(2) U postupku zasnivanja usvojenja organ starateljstva upoznat će roditelje djeteta, usvojioce i
dijete starije od 10 godina sa pravnim posljedicama usvojenja.
Član 110.
(1) Prije donošenja rješenja o zasnivanju usvojenja organ starateljstva će bez naknade smjestit
dijete u porodicu budućih usvojilaca na period od šest mjeseci.
(2) Za vrijeme trajanja smještaja iz stava 1. ovog člana dijete će biti pod osobnim nadzorom
organa starateljstva kako bi se utvrdilo da li je usvojenje u njegovom najboljem interesu.
Član 111.
(1) U izreci rješenja o zasnivanju usvojenja organ starateljstva navodi: ime i prezime, datum i
mjesto rođenja i državljanstvo usvojenika, ime i prezime jednog roditelja, matični broj i državljanstvo
usvojioca, vrstu usvojenja i novo ime i prezime usvojenika.
(2) Protiv rješenja o zasnivanju usvojenja stranka može podnijeti žalbu u roku od osam dana od
dana prijema rješenja.
(3) Usvojenje je zasnovano kad rješenje o zasnivanju usvojenja postane pravomoćno.
(4) Organ starateljstva dužan je pravomoćno rješenje o zasnivanju usvojenja odmah dostaviti
nadležnom matičaru radi upisa u matičnu knjigu rođenih.
(5) Matičar će upisati u matičnu knjigu rođenih podatke iz stava 1. ovog člana.
(6) Federalni ministar pravde u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona
propisat će način upisa u matičnu knjigu rođenih.
Član 112.
(1) Organ starateljstva vodi spise predmeta i zapisnik o usvojenju, te evidenciju i dokumentaciju
o usvojenoj djeci.
(2) Podaci o usvojenju službena su tajna.
(3) Uvid u spise predmeta o usvojenju dopustit će se punoljetnom usvojeniku, usvojiocu i
roditelju djeteta koji je dao pristanak za usvojenje u skladu sa članom 98. ovog Zakona.
(4) Organ starateljstva dopustit će uvid u spise predmeta maloljetnom usvojeniku ukoliko utvrdi
da je to u njegovom interesu.
(5) Federalni ministar rada i socijalne politike u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog
Zakona propisati će način vođenja zapisnika i spisa predmeta o usvojenju, te način vođenja evidencije i
dokumentacije o usvojenoj djeci.


kompletan zakon se nalazi na

http://www.fbihvlada.gov.ba/indexx.html
zakoni 2005

porodicni zakon FBiH
etiketic 09
Avatar
Arkana10
Sveta krava
 
Postovi: 7838
Pridružen/a: 19 srp 2005, 10:14
Lokacija: Mkd

Re: Zakoni i pravilnici - obiteljski, posvojanje, udomljenje

PostPostao/la Imge » 06 pro 2008, 00:00

Izvadak iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, stupa na snagu 1.1.2009.

VII. PRAVA POSVOJITELJA DJETETA
Članak 34.
(1) Posvojitelj, pod uvjetom da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ima pravo na pripadajuće vremenske dopuste ili poštede od rada te pravo na naknadu plaće ili drugi oblik novčane naknade prema odredbama iz ove glave, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.
(2) Opseg prava posvojitelja iz stavka 1. ovoga članka ovisi o radnopravnom statusu korisnika prava i životnoj dobi posvojenika.
(3) Prava s osnova posvojenja koristi samo jedan od posvojitelja djeteta, neovisno o broju posvojene djece.
(4) Korisnici iz stavka 1. ovoga članka za vrijeme korištenja prava prema ovom Zakonu imaju prava iz obveznoga mirovinskog osiguranja i pravo na plaćene doprinose prema posebnim propisima.
1. Prava zaposlenog ili samozaposlenog posvojitelja
1.1. Posvojiteljski dopust
Članak 35.
(1) Zaposleni posvojitelj i samozaposleni posvojitelj, pod uvjetom da supružnik posvojitelja djeteta nije roditelj djeteta, ima pravo na posvojiteljski dopust u trajanju propisanom ovim Zakonom.
(2) Pravo na posvojiteljski dopust zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj stječe s danom pravomoćnosti rješenja o posvojenju.
Članak 36.
(1) Zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj, ostvaruje posvojiteljski dopust u trajanju od:
a) 6 mjeseci, za posvojenika mlađeg od 3 godine,
b) 5 mjeseci, za posvojenika u životnoj dobi od 3. do navršene 5. godine života djeteta,
c) 4 mjeseca, za posvojenika u životnoj dobi od 5. do navršene 18. godine života djeteta.
(2) Za slučaj posvojenja blizanaca ili djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji zaposlenog posvojitelja ili samozaposlenog posvojitelja, ili djeteta s teškoćama u razvoju, posvojiteljski dopust iz stavka 1. ovoga članka produžuje se za 60 dana.
(3) Po iskorištenju posvojiteljskog dopusta iz stavka 1. i 2. ovoga članka zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj za posvojenika do njegove 3. godine života ima pravo na roditeljski dopust i sva druga prava zaposlenog roditelja i samozaposlenog roditelja pod uvjetima i u trajanju propisanom ovim Zakonom.
(4) Za slučaj posvojenja djeteta u dobi iznad 3 godine pripadajuće pravo na roditeljski dopust do navršene 8. godine života posvojenika skraćuje se za 30 dana po svakoj navršenoj godini života posvojenika iznad te dobi.
(5) Posvojiteljski dopust iz stavka 1. ovoga članka korisnik može koristiti u neprekinutom trajanju ili na način propisan za korištenje rodiljnog dopusta, odnosno roditeljskog dopusta iz članka 12., 14. i 15. ovoga Zakona.
1.2. Naknada plaće za vrijeme korištenja prava na posvojiteljski dopust
Članak 37.
Za vrijeme korištenja posvojiteljskog dopusta iz članka 36. ovoga Zakona korisnik iz članka 35. ovoga Zakona ima pravo na naknadu plaće pod uvjetima i u visini propisanoj za zaposlene roditelje i samozaposlene roditelje, korisnike rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta, odnosno drugih prava propisanih za zaposlene ili samozaposlene roditelje u skladu sa člankom 24. ovoga Zakona.
2. Prava drugih posvojitelja
Članak 38.
(1) Korisnik iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona koji je prema ovom Zakonu roditelj koji ostvaruje drugi dohodak ili je poljoprivrednik ili nezaposlena osoba ili osoba izvan sustava rada, koja je prema propisima o obiteljskim odnosima postala posvojitelj djeteta, pod uvjetima iz ovoga Zakona ima pravo na posvojiteljsku poštedu od rada ili pravo na posvojiteljsku brigu o djetetu u trajanju propisanom ovim Zakonom.
(2) Za vrijeme korištenja prava iz stavka 1. ovoga članka korisnik ima pravo na novčanu naknadu ili novčanu pomoć u iznosu od 50% proračunske osnovice mjesečno.
2.1. Posvojiteljska pošteda od rada i posvojiteljska briga o djetetu
Članak 39.
(1) Korisnik iz članka 38. stavka 1. ovoga Zakona, koji je prema ovom Zakonu ostvaruje drugi dohodak ili je poljoprivrednik ili nezaposlena osoba i koji je pravomoćnim rješenjem o posvojenju postao posvojitelj (u daljnjem tekstu: posvojitelj), pod uvjetom da supružnik posvojitelja nije roditelj posvojenika i ako ispunjava uvjete za stjecanje prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada iz članka 27. ovoga Zakona, ima pravo na posvojiteljsku poštedu od rada.
(2) Korisnik iz članka 38. stavka 1. ovoga Zakona, koji je prema ovom Zakonu osoba izvan sustava rada i koja je pravomoćnim rješenjem o posvojenju postala posvojitelj (u daljnjem tekstu: posvojitelj izvan sustava rada), pod uvjetom da supružnik posvojitelja nije roditelj posvojenika i ako ispunjava uvjete za stjecanje prava na rodiljnu i roditeljsku brigu o djetetu iz članka 32. ovoga Zakona, ima pravo na posvojiteljsku brigu o djetetu.
(3) Posvojitelj iz stavka 1. ovoga članka ili posvojitelj izvan sustava rada iz stavka 2. ovoga članka ima pravo na posvojiteljsku poštedu od rada ili posvojiteljsku brigu o djetetu u trajanju od:
– 12 mjeseci, za posvojenika u dobi do 3 godine,
– 9 mjeseci, za posvojenika u dobi od 3. do navršene 5. godine života djeteta,
– 6 mjeseci, za posvojenika u dobi od 5. do navršene 8. godine života djeteta,
– 4 mjeseca, za posvojenika u dobi od 8. do navršene 18. godine života djeteta.
(4) Za slučaj posvojenja blizanaca ili djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji posvojitelja ili posvojitelja izvan sustava rada, ili djeteta s teškoćama u razvoju, posvojiteljska pošteda od rada ili posvojiteljska briga o djetetu iz stavka 3. ovoga članka produžuje se za 60 dana.
(5) Posvojitelj ili posvojitelj izvan sustava rada može, radi zaposlenja ili samozaposlenja, prekinuti korištenje prava iz stavka 3. i 4. ovoga članka ili to pravo prenijeti na bračnog druga koji je posvojenjem postao roditelj posvojenog djeteta, uz njegovu pisanu suglasnost i pod uvjetom da ima isti radnopravni status osobe iz stavka 1. ili stavka 2. ovoga članka koji prenosi pravo.
(6) Korisnik iz stavka 1. ili stavka 2. ovoga članka, koji je radi zaposlenja ili samozaposlenja prekinuo korištenje prava na posvojiteljsku poštedu od rada ili posvojiteljsku brigu o djetetu, može nastaviti njegovo korištenje kao zaposleni ili samozaposleni posvojitelj ako je proveo na radu najmanje 9 mjeseci neprekidno prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio neiskorištenog prava i pod uvjetom da pravo korištenja posvojiteljske poštede od rada ili posvojiteljske brige o djetetu nije prenio na drugog roditelja prema stavku 5. ovoga članka.
(7) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka ili stavka 2. ovoga članka, koji na radu nije proveo najmanje 9 mjeseci prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio neiskorištene posvojiteljske poštede od rada ili posvojiteljske brige o djetetu iz razloga što mu je prestao radni odnos ili je prestao obavljati djelatnost iz članka 6. točke 2. ovoga Zakona, a na radu je proveo najmanje 3 mjeseca neprekidno, ima pravo nastaviti korištenje preostalog dijela prava na posvojiteljsku poštedu od rada ili posvojiteljsku brigu o djetetu, kao nezaposleni roditelj ako ispunjava uvjete za nezaposlenog roditelja iz članka 27. ovoga Zakona.
2.2. Pravo na novčanu naknadu
Članak 40.
(1) Korisnik iz članka 38. stavka 1. ovoga Zakona, za vrijeme korištenja prava na posvojiteljsku poštedu od rada ili prava na posvojiteljsku brigu o djetetu ima pravo na novčanu naknadu u iznosu od 50% proračunske osnovice mjesečno.
(2) Korisnik iz članka 39. stavka 6. ovoga Zakona za vrijeme korištenja preostalog dijela neiskorištenog prava iz članka 39. stavka 3. i 4. ovoga Zakona ostvaruje pravo na naknadu u iznosu od 50% proračunske osnovice mjesečno.


cijeli zakon:
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
Kako raditi manje, a zaraditi više? Kako?!
Avatar
Imge
Asimilirana
Asimilirana
 
Postovi: 2927
Pridružen/a: 05 tra 2007, 09:22

Re: Zakoni i pravilnici - obiteljski, posvojanje, udomljenje

PostPostao/la Arkana10 » 06 pro 2008, 10:24

hvala :xmah
etiketic 09
Avatar
Arkana10
Sveta krava
 
Postovi: 7838
Pridružen/a: 19 srp 2005, 10:14
Lokacija: Mkd

Re: Zakoni i pravilnici - obiteljski, posvojanje, udomljenje

PostPostao/la Arkana10 » 29 sij 2009, 12:05

cini mi se da i ovdje ima dio zakona o posvojenju
link
etiketic 09
Avatar
Arkana10
Sveta krava
 
Postovi: 7838
Pridružen/a: 19 srp 2005, 10:14
Lokacija: Mkd


Natrag na Posvajanje

Na mreži

Trenutno korisnika/ca: / i 1 gost.